T.C. KAYSERİ İLİ PINARBAŞI BELEDİYESİ KIRSALDA KALKINMA SERA PROJESİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

T.C.

KAYSERİ  İLİ PINARBAŞI BELEDİYESİ

KIRSALDA KALKINMA SERA PROJESİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

 

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam,Hukuki Dayanak,Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; belde halkının gelir düzeyinin yükseltilmesi,alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması için Pınarbaşı Belediyesi tarafından planlaması yapılan sera projesinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-(1)Bu yönetmelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından planlaması yapılan hibe destekli sera projesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri ile 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır

 

Tanımlar

MADDE 4 -(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Belediye: Pınarbaşı Belediyesini,

b)Başkan: Pınarbaşı  Belediye Başkanını,

c)Personel: Pınarbaşı Belediyesi çalışanları

ç)ÇKS:Çiftçi kayıt sistemi

d)GTHB:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri ve Uygulama Birimi

Uygulama ilkeleri

MADDE  5- (1) Başvuru yapan çiftçilerin arazileri GTHB İlçe müdürlüğü ve Belediye teknik  elemanlarınca değerlendirilecek ve sera kurulumu için teknik açıdan uygunluğu kontrol edilecektir.

(2) Projenin uygulanabilmesi için bir mahalleden en az 10 adet uygun başvuru bulunmalıdır.Yeterli başvuru olamaması durumunda, Değerlendirme  Komisyonu kararı ile 10 adet uygun başvuru olmayan mahalleye de proje uygulanabilecektir. Planlama bir mahallede 10 sera olacak şekilde yapılacaktır.

(3) Proje kapsamında her çiftçinin teknik açıdan uygun bulunan arazisine bir adet 500 m2 sera kurulacaktır. Aynı çiftçiye ait arazilere ikinci seranın kurulumu değerlendirme komisyonunun takdirindedir.

(4) Projeden yararlanacak çiftçiler değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecektir.

(5) Projeden yararlanacak çiftçiler, teminat olarak seranın kurulacağı araziyi beş yıl süreyle tapuda Belediye adına birinci derece ipotek vermek zorundadırlar.

 

 

 

Uygulama birimi

MADDE 6-(1)Projenin uygulanması Kırsal Hizmetler Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür.

(2)Kırsal Hizmetler Müdürlüğü;

a) Projenin tanıtımını ve çiftçilerin bilgilendirilmesini sağlar.

b)Başvuruları alır, istenilen belgelerin ön kontrolünü yapar, değerlendirme komisyonuna teslim eder.

c) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında proje uygulamalarını ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

ç) Projelerin uygulanmasını ve tamamlanan projelerin hibe ödemesinden sonra beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Koşulları,Değerlendirme Komisyonu ve

Başvuruların Değerlendirilmesi

 

Başvuru koşulları

MADDE 7- (1) Projeye değerlendirme komisyonun belirleyeceği pilot bölgelerdeki çiftçiler başvurabilecektir.

(2) Projeye başvuracak çiftçilerin ikametgâhlarının Pınarbaşı İlçesinde olması gerekir.

(3) Projeden yararlanmak isteyen çiftçiler aşağıdaki evraklar ile başvuru yapacaktır.

a)Seranın kurulmasını istediği arazinin tapu fotokopisi,

b)ÇKS belgesi,

c) Hisseli olan tapularda hissedarların en az 5 yıl süreli izin verdiğine dair taahhütname,

ç) Beş yıllık süre içerisinde serasını boş bırakması durumunda, serasının Belediye tarafından başka bir çiftçiye kiralanmasını kabul ettiğine dair taahhütname.

d) Başvuruda bulunan çiftçilerin adres ve kimlik bilgileri Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır.

 

Değerlendirme komisyonu

MADDE  8- (1)Değerlendirme komisyonu,Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye başkan yardımcısının başkanlığında;kırsal hizmetler müdürü,seçilmiş encümen üyeleri,ziraat mühendisi ve harita mühendisi olmak üzere 6 kişiden oluşur.Komisyon oy çokluğu ile karar verir.Oyların eşitliği durumunda komisyon başkanının oyu iki oy sayılacaktır.

 

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9-(1) Proje kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi değerlendirme komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) GTHB İlçe Müdürlüğü ve Belediye teknik elemanlarınca sera kurulumu için teknik açıdan uygun görüş verilen arazi sahiplerinin müracaatları yedi gün içerisinde değerlendirilip onaylanır.

b) Komisyon tarafından kabul edilen başvurulara ait listeler Belediyede ve ilgili mahallelerde ilan edilir.

c) Değerlendirme komisyonunu, başvuru koşullarını sağlamayanların başvurularını kabul etmeyecektir.İstenilen sürede eksiklikleri giderilmeyen başvurular reddedilecektir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                     Hibe Desteği,Geri Ödeme, Yaptırımlar ve Sözleşme

 

Hibe desteği

MADDE 10- (1) Hibe desteği projesinin KDV dahil toplam maliyetinin %60 lık kısmı Belediye tarafından,kalan %40 lık kısmı ise çiftçi tarafından karşılanır.

(2) Proje toplam maliyeti öncelikle Belediye tarafından karşılanır ve çiftçi tarafından karşılanacak proje maliyetinin %40 lık kısmı bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde düzenlendiği şekilde tahsil edilir.

(3) Projeden yararlanmak isteyen çiftçiler, ödemeyi taahhüt ettikleri %40 lık kısım için proje guruplarından aynı gurup içinde olan çiftçilerden en az iki çiftçi kefil göstermek zorundadırlar.

(4) Projeden yararlanmak isteyen çiftçilerden, taksitlendirilen ödemeler için senet alınacaktır.

 

Geri ödeme

MADDE 11-(1) Çiftçi, proje toplam maliyetinin %40 lık kısmını ilk yılı ödemesiz,her yıl bir taksit olmak üzere 4 eşit taksitte Pınarbaşı Belediyesine öder. Taksitlendirmeden dolayı herhangi bir faiz alınmaz.

(2) Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı alınır.

(3)Doğal afet olması durumunda taksitler Belediye meclis kararıyla bir yıl ertelenebilir.

 

Yaptırımlar

MADDE 12-(1) Projenin devamlığı açısından kurulan seralar beş yıl süreyle devredilemez, satılamaz ve ekim sezonunda boş bırakılamaz. Bu şartlara uymayan çiftçilerden Belediye tarafından hibe olarak karşılanan % 60 lık kısım 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak sera bedelinin ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(2)Taksitlerini zamanında ödemeyen, kurulan seraları beş yıllık süre içerisinde devreden, satan veya ekim sezonunda boş bırakan çiftçiler,beş yıl süreyle Pınarbaşı Belediyesi tarafından uygulanacak hiçbir hibe programından yararlandırılmazlar.

(3) Projeden yararlanan çiftçinin serasını ölüm ve uzun süreli hastalık hali dışında boş bırakması durumunda, Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik ekipleri ile tespit yapılır ve bu tespite istinaden Belediye boş serayı başka bir çiftçiye kiraya verebilir. Başvuru yapan çiftçi bu hususu kabul ettiğine dair taahhütname vermek zorundadır.

 

Sözleşme

MADDE 13- (1)Projeden faydalanan çiftçi ile Belediye arasında hibe desteği, projenin uygulanacağı arazi üzerinde ipotek tesis edilmesi, geri ödeme planı ve bu Yönetmeliğin 12 inci maddesinde düzenlenen hükümleri kapsayan sözleşme düzenlenecektir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ürün çeşidi

MADDE 14-(1) Pazarlama stratejisi açısından, ekim döneminde seralarda tarımı yapılacak ürünler Pınarbaşı Belediyesi ve GTHB İlçe Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

 

Yürürlük

MADDE 15-(1) Bu yönetmelik Belediye meclisinin onayı, Sayıştay’ın görüşü ve mahallinde ilanını takiben yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 16-(1)Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür

Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   939 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın