Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

Değerli Hemşerilerim;

Kısa da olsa bir yıllık çalışmamızı tamamlamanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Büyük bir aşk ve özveri ile sizler için çalıştık. Durup dinlenmeden hizmetinize koştuk. Bütün bu fedakârlıklar sizlerin huzur ve mutluluğu içindir. Maddi-manevi hiçbir beklentimiz yoktur. Memnuniyetiniz bizler için en büyük ödüldür.

Laf değil iş üretmek üzere bu makamda bulunuyoruz. Proje ve sonuç odaklı düşünüyoruz. Amacımız yaşamak ve ziyaret etmekten onur duyulan, hayat standardı yüksek insanların yaşadığı modern bir Pınarbaşı inşa etmektir.   Arkadaşlarımın gayreti, sizlerin dua ve desteğiyle başarılı olacağımıza inanıyorum.

Kıymetli Takım Arkadaşlarım;

Hep birlikte büyük bir aileyiz. Halka hizmeti, Hakka hizmet olarak görüyoruz. Yıkmaya değil, gönüller yapmaya geldik. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi;

Kamil odur ki; dünyada bıraka bir eser,

Eseri olmayanın yerinde yeller eser.

Bu bilinçle bitmez bir aşkla çalıştık. Yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Ayrımcılık yapmadık. Kimsenin inancına düşüncesine, ırkına, diline, siyası görüşüne bakmadık. Nice kalpler yaptık, gönüller aldık. Birlikte yürümeye, üretmeye ve gönüller kazanmaya devam edeceğiz. Her birinize emek ve katkılarınızdan dolayı şükranlarımı sunar, başarılarınızın devamını dilerim.

                                                                                                                           Menduh UZUNLUOĞLU

                                                                                                                Pınarbaşı Belediye Başkanı 

VİZYONUMUZ:

    Yaşamak ve ziyaret etmekten mutluluk duyulan, sağlıklı insanların yaşadığı çağdaş bir dünya kenti olmaktır.

MİSYONUMUZ

    Belediye hizmetlerini Kaliteli şekilde sunmak ve Pınarbaşı’ na marka değeri yüksek eserler kazandırmak.

KANUNU YETKİ,GÖREV ve SORUMLULUKLAR

            Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

  1. İmar, su ve kanalizasyon,ulaşım gibi  alt yapı;,temizlik ve katı atık; zabıta,  defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma,park ve yeşil alanlar;kültür ve sanat,turizm ve tanıtım,gençlik ve spor;sosyal hizmet ve yardım,nikah,ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
  2. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç,gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir,kültür ve tabiat varlıkları ,ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir;bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.gerektiğinde,öğrencilere,amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılamaları düzenler,yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verebilir.gıda bankacılığı yapabilir.

             Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

             Belediye hizmetleri vatandaşa en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerde sunulur. Hizmet sunumunda özürlü,yaşlı.düşkün ve dar gelirlerin durumuna uygun yöntemler uygulanır

             Belediyenin görev;sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

         

  BELEDİYE NİN YETKİLERİ

 a)Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b)Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c)Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d)özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi,resim,harç,katkı ve katılma paylarının tarh,tahakkuk ve tahsilini yapmak;vergi,resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz,su,atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e)Müktesep haklar saklı kalmak üzere;içme,kullanma ve endüstri suyu sağlamak;atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırmasını sağlamak;bunlar için gerekli tesisleri kurmak,kurdurmak, işletmek ve işlettirmek ;kaynak sularını işletme veya işlettirmek.

f)Toplu taşıma yapmak;bu amaçla otobüs,deniz ve su ulaşım araçları ,tünel raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak,kurdurmak işletmek ve işlettirmek.

g)Katı atıkların toplanması,taşınması,ayrıştırılması,geri kazanımı,ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h)mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirmesi amacıyla,belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak,kamulaştırmak,satmak,kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek,bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsis etmek.

i)Borç almak,bağış kabul etmek.

j)Toptancı ve perakendeci halleri,otobüs terminali,fuar alanı,mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek,işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k)Vergi,resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

I)Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m)Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini  gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n)Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o)Gayri sıhhi işyerleri, eğlence yerlerini,halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak;hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;sıvılaştırmış petrol gazı (LPG)depolama sahalarını;inşaat malzemeleri,odun,kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek;bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p)kara,deniz,su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, yol,cadde,sokak,meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,işlettirmek veya kiraya vermek;kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

    İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde  il belediyeleri il nüfusu 10.000’i geçen belediyeler,meclis kararıyla;turizm,sağlık,sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir;sağlık,eğitim, sosyal hizmet ve turizm geliştirerek projelere iç işleri bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla  arsa tahsis edebilir.

     Belediye,belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırma yapabilir.

      Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.2886 sayılı devlet ihale kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

       Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilmez.

 

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

5393 Sayılı belediyeler kanunu ve kanuna dayalı hazırlanan e belediye bilgisayar sistemlerine dayılı olarak hizmet üretimi yapılmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz bünyesinde  1 Belediye Başkanı 16  işçi ve 14 memur ve 9 sözleşmeli personel görev almaktadır.

 

SUNULAN HİZMETLER

İlçe halkımızın refah seviyesinin yükseltilmesi amacı ile imar, su ve kanalizasyon,ulaşım gibi çevre ve çevre sağlığı,temizlik ve katı atık;zabıta,itfaiye, defin ve mezarlıklar;ağaçlandırma,park ve yeşil alanlar;kültür ve sanat,turizm ve tanıtım,gençlik ve spor;sosyal hizmet ve yardım,nikah;ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri sunmaktır.

AMAÇLAR ve HEDEFLER

İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ

    İlçede yaşayan insanların  hayat standartlarını yükseltmek, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Pınarbaşı bırakabilmektir.Bu doğrultuda çevre kirliliğinin önüne geçilmiş kaçak yapılaşması bulunmayan planlı gelişen bir Pınarbaşı oluşturarak geleceğin cazibe merkezi olan İlçeyi imar etmektir.

TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

    5393 sayılı belediye hizmet kanunu doğrultusunda İnsan orjinli bir hizmet politikası sürdüren belediyemiz ürettiği ve planladığı tüm proje ve hizmetlerde önceliği ilçe halkının hayat standartlarının yükseltilmesine vermektedir.Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren kurumumuz ilçe halkı ile iç içe halkın yönetime katılarak alına kararlarda söz sahibi olmasını benimsemiş ve hayata geçirmiştir.

ÜSTÜNLÜKLER :

Kurumumuzun üstünlükleri

Makine parkımızla (Kademe) halkımıza hizmet verilmektedir..

Kaçak yapılaşmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek ilçe kaçak yapılaşmanın öne geçilmeye çalışılmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle zayıf noktasını kapatarak ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.